„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

 • ppp-h1.jpg
 • ppp-h2.jpg
 • ppp-h3.jpg
 • ppp-h5.jpg

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W NOWYM TARGU
WRACA DO PRACY STACJONARNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, nasza Poradnia wznawia stacjonarną pracę diagnostyczną od dnia 18 maja 2020 r. Rozpoczynamy diagnozowanie dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Czynności które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i rodziców/opiekunów Poradnia dostosuje warunki pracy do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Pracownicy naszej Poradni dołożą wszelkich starań, aby pomimo obowiązujących rygorów epidemicznych, badania przebiegały w przyjaznej atmosferze z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W NOWYM TARGU PODCZAS EPIDEMII COVID – 19

Po analizie wniosku rodziców/opiekunów o przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej pracownik Poradni, z wyprzedzeniem tygodniowym przeprowadza rozmowę telefoniczną z rodzicem/opiekunem dziecka, w której:

 • zapoznaje rodzica/opiekuna z oświadczeniem dotyczącym następstw zakażenia wirusem COVID-19 oraz informuje o obowiązku podpisania go w dniu badania,
 • przeprowadza wywiad epidemiczny, którego treść zostaje zapisana, a następnie potwierdzona telefonicznie w przededniu badania. Rodzic/opiekun podpisuje formularz wywiadu epidemicznego w dniu badania,
 • przekazuje termin badania,
 • przeprowadza wywiad psychologiczny, pedagogiczny lub logopedyczny.

Informujemy również że:

 • w wyznaczonym dniu badania, do Poradni przychodzi z dzieckiem jedna osoba,
 • prosimy o przybycie na badanie 10 min. przed wyznaczoną godziną. Pracownik będzie czekał przy wejściu do budynku. W przypadku spóźnienia większego niż 20 minut, z przyczyn organizacyjnych, dziecko nie zostanie przyjęte,
 • dziecko i rodzic/opiekun powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej ( maseczka, rękawice, ewentualnie przyłbice),
 • dziecko przynosi na badanie ołówek, kredki i długopis.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE BADANIE

 • Dziecko i rodzic/opiekun myją i dezynfekują ręce po wejściu do budynku.
 • Pracownik mierzy temperaturę dziecka.
 • Rodzic/opiekun podpisuje wywiad epidemiczny i oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące następstw zakażenia wirusem COVID-19.

Rodzic/opiekun dziecka oczekuje na zakończenie badania na zewnątrz budynku, lub w razie konieczności w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice dzieci do 6 roku życia mogą przebywać w budynku razem z dzieckiem.

POBYT DZIECKA W GABINECIE

 • Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne będą prowadzone w ograniczonej ilości gabinetów spełniających wymagania bezpieczeństwa w zakresie zwiększonego dystansu społecznego. W każdym z tych pomieszczeń będą się odbywać działania diagnostyczne z przerwą na dezynfekcję pomieszczenia. Diagnosta i badane dziecko będzie dodatkowo oddzielone przeźroczystą płytą z plexi . Płyta będzie zamontowana w sposób umożliwiający podawanie pod nią np. formularzy, kartek papieru, czy innych przedmiotów związanych z badaniem.
 • Pracownicy Poradni będą wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, w uzasadnionych przypadkach w fartuch z długimi rękawami). Prosimy przygotować dziecko na pracę z nauczycielem tak ubranym.
 • Pomieszczenia, powierzchnie dotykowe i materiały używane do badań będą każdorazowo po badaniu dezynfekowane.

CZYNNOŚCI PO BADANIU

 • Pracownik Poradni informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zakończeniu badania.
 • Rodzic/opiekun odbiera dziecko przed budynkiem, lub przy portierni na parterze budynku.
 • Wszelkie działania postdiagnostyczne jak omówienie wyników badania, informacje na temat terminu wydania opinii i orzeczeń, sposobu przekazania ich będą realizowane telefonicznie.
 • Brakujące dokumenty należy przekazywać do Poradni drogą elektroniczną, pocztową, lub dostarczyć je do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Poradni.
 • Orzeczenia i opinie będą przekazywane drogą pocztową.

We wszystkich sprawach związanych z przeprowadzeniem diagnozy dziecka prosimy o kontaktowanie się telefoniczne z sekretariatem Poradni (tel. 18 26 635 68)