• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu zajmuje się udzielaniem dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz poradnictwem dotyczącym wyboru kierunku kształcenia .
  • Poradnia obejmuje  swoimi działaniami dzieci  mieszkające    na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej oraz dzieci  i młodzież uczęszczającą do szkół   i placówek mających siedzibę w rejonie Poradni.
  • Poradnia jest publiczną placówką oświatową Powiatu  Nowotarskiego.
  • Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty z Delegaturą w Nowym Targu.
  • Teren działania Poradni obejmuje: Gminę Czarny Dunajec, Gminę Czorsztyn, Gminę Krościenko, Gminę Łapsze Niżne, Miasto Nowy Targ, Gminę Nowy Targ, Gminę Ochotnica Dolna, Gminę Szaflary, Miasto i Gminę Szczawnica.
  • Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów oraz lekarza.
  • Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.