„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

  • ppp-h1.jpg
  • ppp-h2.jpg
  • ppp-h3.jpg
  • ppp-h5.jpg

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek mających siedzibę   w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej.

Orzeczenia/opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów (konieczny podpis ojca i matki dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

Wymagana dokumentacja:

wnioski do pobrania na stronie Poradni w zakładce "druki do pobrania" :

  • wniosek rodziców o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dziecka, 
  •  informacja nauczyciela/wychowawcy o dziecku,
  • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej,
  • wniosek o wydanie orzeczenia (podkreślić: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
  • zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego (część A) wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista (jeżeli dziecko pozostaje pod opieką specjalisty),

W celu wydania opinii o potrzebie wczesne wspomagania rozwoju dziecka koniecznej jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy. Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej. W przypadku, gdy dziecko było już diagnozowane w tutejszej Poradni konieczne jest wpisanie na wniosku sygnatury wydanej opinii/orzeczenia. Jeżeli dziecko było badane poza naszą Poradnią należy załączyć posiadane wyniki badań.

Jeżeli wniosek został złożony do Zespołu Orzekającego niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

W skład każdego Zespołu wchodzi przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, a jeśli zachodzi taka potrzeba również logopeda lub inny specjalista.

Rodzic ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu, jednak nie jest to konieczne.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się 2 razy w miesiącu tj.w drugą i w czwartą środę miesiąca.

Zespół wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania, orzeczenia większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu.

Zespół wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.