Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony poradnia-nt.nowotarski.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony poradnia-nt.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu
ul. Królowej Jadwigi 1
34-400 Nowy Targ
tel: 18 266 35 68
e-mail: poradnia-nt@nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona poradnia-nt.nowotarski.edu.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Bożena Olcoń-Chlebek
e-mail: poradnia-nt@nowotarski.pl
Telefon: 182663568

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzi wejście od strony ul. Królowej Jadwigi, oraz od południowej strony budynku, przy którym są miejsca postojowe dla klientów.
 2. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu usytuowane są na I i II piętrze budynku. Do dyspozycji klientów, w tym osób niepełnosprawnych jest winda (wejście od strony południowej budynku).
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pozostałe pomieszczenia.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 11. Biuro obsługi Klienta ( sekretariat ) w Poradni znajduje się na I piętrze i tam mogą Państwo uzyskać wszelką niezbędną pomoc lub informację. Informację oraz pomoc w poruszaniu się po budynku świadczą osoby dyżurujące w Poradni w Sekretariacie.
 12. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu
  • na adres e-mail : poradnia-nt@nowotarski.pl
  • faksem na nr : 18 26 63568
  • drogą pocztową na adres :
   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
   ul. Królowej Jadwigi 1
   34-400 Nowy Targ
  • poprzez umieszczenie korespondencji w oznaczonej skrzynce na parterze budynku,
  • poprzez e-PUAP: PPP_NT/SkrytkaESP.