Opiniowanie

Poradnia wydaje opinie  w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (opinia wydawana jest przez Zespół Orzekający – szczegóły: Czym zajmuje się Zespół Orzekający?
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • w sprawie spełniania obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą / przedszkolem,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – dowiedz się więcej ,
 • zindywidualizowanej ścieżki rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – dowiedz się więcej 
 • informacje o wynikach diagnozy,
 • inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka.

W celu wydania opinii należy: 

1.. Złożyć wniosek o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dziecka -pobierz:

wniosek o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy

lub

wniosek pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy

2. Do wniosku załączyć opinię nauczyciela / wychowawcy – jeśli dziecko uczęszcza do szkoły / przedszkola

3. Po ustaleniu terminu badania zgłosić się z dzieckiem na diagnozę (termin ustalany jest telefonicznie przez osoby diagnozujące)

Prosimy nie przychodzić na badanie z chorym dzieckiem.

Na badanie psychologiczne należy zabrać:

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • dokumentację medyczną (jeżeli dziecko jest pod opieką Poradni Specjalistycznej).
 • okulary – jeśli dziecko ma wadę wzroku.

Na badanie pedagogiczne należy zabrać:

 • aktualny zeszyt dziecka do j. polskiego i matematyki,
 • dokumentację prowadzonej pracy w zakresie trudności (np. terapii pedagogicznej jeśli dziecko na taką uczęszcza),
 • świadectwa szkolne,
 • okulary – jeżeli dziecko ma wadę wzroku.

Nie stawienie się na badanie bez telefonicznego uprzedzenia skutkuje wycofaniem sprawy do nieaktualnych i koniecznością ponownego złożenia wniosku oraz oczekiwania w kolejce.

4. Złożyć wniosek o wydanie opinii – wniosek składamy po ostatnim badaniu – pobierz:

wniosek-o wydanie opinii

Jeżeli zachodzi taka potrzeba zespół diagnozujący prosi rodzica o przeprowadzenie konsultacji medycznej dziecka (np. okulistycznej, neurologicznej, psychiatrycznej) i dostarczenie uzyskanego wyniku diagnozy.