Zespół Orzekający

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu działa Zespół Orzekający, który wydaje:

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dowiedz się więcej) z uwagi na:

  • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
  • niewidzenie lub słabowidzenie,
  • niesłyszenie lub słabosłyszenie,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym,
  • autyzm, w tym Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawności sprzężone,
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanie społecznie.

– orzeczenia o potrzebie rocznego obowiązkowego indywidualnego przygotowania przedszkolnego – dowiedz się więcej 

– orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły – dowiedz się więcej

– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – dowiedz się więcej 

– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  – dowiedz się więcej

W skład każdego Zespołu wchodzi przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, a jeśli zachodzi taka potrzeba również logopeda lub inny specjalista. Rodzic ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniu zespołu, jednak nie jest to konieczne.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się 2 razy w miesiącu (a w okresie od czerwca do września 3-4 razy w miesiącu jeżeli zachodzi taka potrzeba).