Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

Zajęcia rewalidacyjnowychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej.

Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

Wymagana dokumentacja: 

W celu wydania orzeczenia koniecznej jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy.

Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej. Jeżeli uczeń był już diagnozowany w tutejszej Poradni konieczne jest wpisanie na wniosku sygnatury wydanej opinii. Jeżeli uczeń był badany poza naszą Poradnią należy zwrócić się do tamtejszej Poradni by przekazała nam teczkę indywidualną dziecka.

Jeżeli wniosek został złożony do Zespołu Orzekającego niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

W skład każdego Zespołu wchodzi przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, a jeśli zachodzi taka potrzeba również logopeda lub inny specjalista.

Rodzic ma prawo do uczestniczenia  w posiedzeniu Zespołu, jednak nie jest to konieczne.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się 2 razy w miesiącu tj. w drugą i w czwartą środę miesiąca (a w okresie od czerwca do września 3-4 razy w miesiącu jeśli zachodzi taka potrzeba).

Zespół wydaje orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu.

Zespół wydaje opinię o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.