Procedury bezpieczeństwa podczas pandemii

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W NOWYM TARGU PODCZAS

EPIDEMII COVID – 19

Po analizie wniosku rodziców/opiekunów o przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej pracownik Poradni przeprowadza rozmowę telefoniczną z rodzicem/opiekunem dziecka, w której:

 • zapoznaje rodzica/opiekuna z oświadczeniem dotyczącym następstw zakażenia wirusem COVID-19 oraz informuje o obowiązku podpisania go w dniu badania,
 • przeprowadza wywiad epidemiczny, którego treść zostaje zapisana, a następnie potwierdzona telefonicznie w przededniu badania. Rodzic/opiekun podpisuje formularz wywiadu epidemicznego w dniu badania,
 • przekazuje termin badania,
 • przeprowadza wywiad psychologiczny, pedagogiczny lub logopedyczny.

Informujemy również że:

 • w wyznaczonym dniu badania, do Poradni przychodzi z dzieckiem jedna osoba,
 • prosimy o przybycie na badanie 10 min. przed wyznaczoną godziną. Pracownik będzie czekał w umówionym telefonicznie miejscu. W przypadku spóźnienia większego niż 20 minut, z przyczyn organizacyjnych, dziecko nie zostanie przyjęte,
 • dziecko i rodzic/opiekun powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej
 •  ( maseczka, rękawice, ewentualnie przyłbice),
 • dziecko przynosi na badanie ołówek, kredki i długopis.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE BADANIE

 • Dziecko i rodzic/opiekun myją i dezynfekują ręce po wejściu do budynku.
 • Pracownik mierzy temperaturę dziecka.
 • Rodzic/opiekun podpisuje wywiad epidemiczny i oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące następstw zakażenia wirusem COVID-19.

Rodzic/opiekun dziecka oczekuje na zakończenie badania na zewnątrz budynku, lub w razie konieczności w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice dzieci do 6 roku życia mogą przebywać w budynku razem z dzieckiem.

POBYT DZIECKA W GABINECIE

 • Pracownicy Poradni będą wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 • Pomieszczenia, powierzchnie dotykowe i materiały używane do badań będą każdorazowo po badaniu dezynfekowane.

CZYNNOŚCI PO BADANIU

 • Pracownik Poradni informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zakończeniu badania.
 • Rodzic/opiekun odbiera dziecko w umówionym miejscu.
 • Wszelkie działania postdiagnostyczne jak omówienie wyników badania, informacje na temat terminu wydania opinii i orzeczeń, sposobu przekazania ich będą realizowane telefonicznie.
 • Brakujące dokumenty należy przekazywać do Poradni drogą elektroniczną, pocztową, lub dostarczyć je do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Poradni.
 • Orzeczenia i opinie będą przekazywane drogą pocztową.

We wszystkich sprawach związanych z przeprowadzeniem diagnozy dziecka prosimy o kontaktowanie się telefoniczne z sekretariatem Poradni (tel. 18 26 635 68)