RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: telefonicznie: 18 26 635 68 lub adres e-mail: poradnia-nt@nowotarski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem e-mail: iod@nowotarski.org.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).), zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów diagnostycznych, dydaktycznych, terapeutycznych, orzecznictwa wynikających z nałożonych obowiązków prawnych na administratora danych oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).)

8. Ma Pani/Pan prawo do:

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 przenoszenia swoich danych osobowych  cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych).

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwa realizacja zadań wynikających z nałożonych obowiązków na Administratora danych.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.