Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) może być wykorzystana do przesyłania dowolnej korespondencji kierowanej do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ. Dla dokumentów doręczanych w postępowaniu administracyjnym wymagane jest opatrzenie ich podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Metodą dostarczania dokumentów elektronicznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu jest przekazanie dokumentu poprzez ePUAP – na adres: /PPP_NT/SkrytkaESP

W celu skutecznego złożenia pisma w formie elektronicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu konieczne jest:

  • posiadanie:
    • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
    • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego,
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Adres platformy ePUAP: epuap.gov.pl
Podręcznik użytkownika platformy ePUAP: Instrukcje i Podręczniki