Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się z uwagi na:

  • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
  • niewidzenie lub słabowidzenie,
  • niesłyszenie lub słabosłyszenie,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym,
  • autyzm, w tym Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawności sprzężone,
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanie społecznie.

Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

Wymagana dokumentacja: 

W celu wydania orzeczenia koniecznej jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy. Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej. Jeżeli uczeń był już diagnozowany w tutejszej Poradni konieczne jest wpisanie na wniosku sygnatury wydanej opinii / orzeczenia. Jeżeli uczeń był badany poza naszą Poradnią należy załączyć posiadane wyniki badań. Jeżeli dziecko było badane w innej Poradni należy się do niej zwrócić z prośbą o przekazanie teczki indywidualnej dziecka.

Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

W skład każdego Zespołu wchodzi przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, a jeśli zachodzi taka potrzeba również logopeda lub inny specjalista.

Rodzic ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniu zespołu, jednak nie jest to konieczne.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się 2 razy w miesiącu tj. drugą i czwartą środę miesiąca (a w okresie od czerwca do września 3-4 razy w miesiącu jeśli zachodzi taka potrzeba).

Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu.

Zespół wydaje orzeczenie w terminie 7dni od dnia Posiedzenia Zespołu Orzekającego.