Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane jest na pisemny wniosek rodzica /prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

Wymagana dokumentacja:

W zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka lekarz określa:
– okres –  nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
– rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,
– zakres w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

W celu uzyskania  orzeczenia koniecznej jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy. Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej.

Jeżeli uczeń był już diagnozowany w tutejszej Poradni konieczne jest wpisanie na wniosku sygnatury wydanej opinii lub orzeczenia. Jeżeli uczeń był badany w innej Poradni należy zwrócić się do niej z prośbą o przekazanie nam teczki indywidualnej dziecka.

Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

W skład każdego Zespołu wchodzi przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, a jeśli zachodzi taka potrzeba również logopeda lub inny specjalista.

Rodzic ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu, jednak nie jest to konieczne.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się 2 razy w miesiącu tj. drugą i czwartą środę miesiąca (a w okresie od czerwca do września 3-4 razy w miesiącu – jeśli zachodzi taka potrzeba).

Zespół wydaje opinie , orzeczenia większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego Zespołu.

Zespół wydaje orzeczenie w terminie 7 dni od dnia Posiedzenia Zespołu Orzekającego.