Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przysługuje dzieciom u których wykryto niepełnosprawność – w okresie od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zespół Orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci  uczęszczającej do przedszkoli i placówek mających siedzibę  w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

Wymagana dokumentacja:

W celu wydania opinii o potrzebie wczesne wspomagania rozwoju dziecka koniecznej jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy.

Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej. W przypadku, gdy dziecko było już diagnozowane w tutejszej Poradni konieczne jest wpisanie na wniosku sygnatury wydanej opinii/orzeczenia. Jeżeli dziecko było badane poza naszą Poradnią należy zwrócić się do tamtejszej Poradni z prośbą o przekazanie nam teczki indywidualnej dziecka.

Jeżeli wniosek został złożony do Zespołu Orzekającego niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

W skład każdego Zespołu wchodzi przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, a jeśli zachodzi taka potrzeba również logopeda lub inny specjalista.

Rodzic ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu, jednak nie jest to konieczne.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się 2 razy w miesiącu tj.w drugą i w czwartą środę miesiąca (a w okresie od czerwca do września 3-4 razy w miesiącu jeśli zachodzi taka potrzeba).

Zespół wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego zespołu.

Zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.